Πότε και πώς γίνονται οι δηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση θεάτρων και κινηματογράφων

Αποκλειστικά για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και τις επιχειρήσεις κινηματογράφου, οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/ Ιανουαρίου 2019, δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/ εισιτηρίου για το έτος 2021. Οι αιτήσεις γίνονται στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις αναλυτικές αναρτημένες σε αυτό οδηγίες. Επιπρόσθετα της αίτησης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υποχρεωτικά το ειδικό έντυπο «Αίτηση/ δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. (ΕΕ)1407/2013 (De minimis)», βάσει της αριθμ. 107422/24-12-2021 (Β΄6231) ΚΥΑ, προκειμένου να εξεταστεί η υπαγωγή της κάθε επιχείρησης στην οικονομική ενίσχυση. Η δήλωση υποβάλλεται μια μόνο φορά ανά μοναδικό ΑΦΜ επιχείρησης, ανεξαρτήτως του πλήθος των αιτήσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.

Τα δικαιολογητικά

Όσες επιχειρήσεις αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, υποχρεούνται ακόμη να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιλέγοντας «Υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού». Το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από 15/2/2022 και εντεύθεν.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται από τις 13 Απριλίου και έως τις 15 Απριλίου 2022.

Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, και ήδη έχουν υποβάλει αίτηση για την οικονομική ενίσχυση, δεν απαιτείται επανυποβολή καθώς οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν με βάση τα νέα οικονομικά κριτήρια της ΚΥΑ, ανεξαρτήτως εάν στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ», παρά μόνον επανυποβολή επικαιροποιημένου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από 15/2/2022 και εντεύθεν).

Επικαιροποίηση του ενιαίου πιστωτικού δικαστικής φερεγγυότητας

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και των οποίων οι αιτήσεις τους παραμένουν με την ένδειξη «υποβληθείσες» υποβάλλουν επικαιροποιημένο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από 15/2/2022 και εντεύθεν) επιλέγοντας «Υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού». εντός της ως άνω προθεσμίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.