Αποκάλυψη: «Κίτρινες κάρτες» σε Χατζηδάκη για διαγραφή ανέργων και τοποθέτηση Διοικητή στον ΟΑΕΔ από την έκθεση της Βουλής

Το antinews αποκαλύπτει όλη την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το σχέδιο νόμου Χατζηδάκη που θα μετατρέψει τον Οργανισμό σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – Τι επισημαίνει η αρμόδια Υπηρεσία για τις νέες κυρώσεις που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να διαγράψει ανέργους από τις λίστες του ΟΑΕΔ και για την προωθούμενη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διοικητή – Ολόκληρη η Έκθεση

Τουλάχιστον 2 «κίτρινες κάρτες» έβγαλε στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τη μετατροπή του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, τόσο ως προς τις κυρώσεις που προωθούνται με στόχο τη διαγραφή σημαντικού αριθμού εγγεγραμμένων ανέργων από τους «καταλόγους» του Οργανισμού, όσο και σε σχέση με τη διαδικασία τοποθέτησης Διοικητή.

Το antinews αποκαλύπτει το σύνολο της έκθεσης και των παρατηρήσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου με τίτλο: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις». Μια από τις βασικότερες από τις επισημάνσεις που κάνει η εν λόγω επιτροπή, ζητώντας από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη να προχωρήσει σε αλλαγές – τροποποιήσεις επί του σχεδίου νόμου, αφορά στις «ποινές» που προωθούνται σε βάρος εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι θα παραβαίνουν τις -νέες- υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται σύστημα κυρώσεων σε βάρος των αναζητούντων εργασία, σε περιπτώσεις παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων που τίθενται στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται: α) Διακοπή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠ.Α (νυν ΟΑΕΔ) επί 2 έτη σε περίπτωση άρνησης 3 προσφερόμενων θέσεων εργασίας, β) διακοπή των παροχών και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο. επί 6 µήνες σε περίπτωση άρνησης συµµετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γ) διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο επί 6 µήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, και ειδικότερες συνέπειες σε περίπτωση µη εκπλήρωσης λοιπών υποχρεώσεων.

Τους «τσουβαλιάζουν» για να τους διαγράψουν

«Παρατηρείται, εν προκειμένω, ότι τα κριτήρια για την επέλευση των ανωτέρω κυρώσεων», αναφέρεται στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, «τίθενται ως αντικειμενικά, χωρίς να δίδεται η δυνατότητα λήψης υπόψη τυχόν υποκειμενικών συνθηκών (π.χ., οικογενειακοί λόγοι), ενώ, περαιτέρω, δεν ορίζεται κλιμάκωση των επαπειλούμενων κυρώσεων σε συνάρτηση µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης». Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, να υφίσταται, π.χ., την ίδια κύρωση όποιος αρνείται να συµµετάσχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, µε αυτόν που συµµετέχει αλλά δεν κατορθώνει να πετύχει την πιστοποίησή του.

Τι αναφέρει πολύ απλά η επιτροπή της Βουλής; Ότι οι κυρώσεις που επιχειρεί να θεσπίσει ο κ. Χατζηδάκης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λειτουργούν «ισοπεδωτικά» βάζοντας όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στην ίδια μοίρα, είτε εάν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, είτε εάν για λόγους που δικαιολογούνται, δεν μπορούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες από την κυβέρνηση επειδή η διαφορά περίπου μισού εκατομμυρίου ανέργων ανάμεσα στα στοιχεία του ΟΑΕΔ και της ΕΛΣΤΑΤ, προκαλεί τη δική της φθορά στο «προσωπείο των αρίστων».

«Κάρτα» για τον τρόπο τοποθέτησης Διοικητή

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής βγάζει «κάρτα» στην κυβέρνηση και στον υπουργό Εργασίας για τα άρθρα του νομοσχεδίου του, βάσει των οποίων θα επιλέγεται και θα τοποθετείται Διοικητής και 3 υποδιοικητές (αντί δύο μέχρι σήμερα αντιπροέδρων στον ΟΑΕΔ) στην επερχόμενη… ΔΥΠΑ. Στην έκθεση της επί του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4622/2019 («Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης») εφαρμόζονται, µεταξύ άλλων, «στους Προέδρους ή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών και στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση».

Επομένως, σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία της Βουλής, θα μπορούσε το σχετικό άρθρου του νομοσχεδίου να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το Κεφαλαίο Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4622/2019, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει ότι με βάση το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ορίζεται ο τρόπος επιλογής του Διοικητή και των Υποδιοικητών της ΔΥΠΑ «κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020». Η διαδικασία των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 ορίζει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µοριοδότηση και προεπιλογή υποψηφίων από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής των επτά πρώτων σε βαθμολογία υποψηφίων, κατάρτιση πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων και επιλογή ενός εκ των τριών υποψηφίων, κατά περίπτωση, µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ή µε κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή µε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Υπηρεσία της Βουλής προσθέτει ότι με τον νόμο 4886/2022 προστέθηκε η φράση «µη θιγομένης πάντως της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής». Αυτό σημαίνει ότι διατηρείται σε ισχύ της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης. Τη διαδικασία αυτή, φαίνεται να παραβλέπει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τον ΟΑΕΔ, που ήδη έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων του.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, εν προκειμένω, τα σχετικά άρθρα για την κοινοβουλευτική ακρόαση του ατόμου που θα τοποθετηθεί στη θέση του Διοικητή της ΔΥΠΑ, καταργούνται! Η Υπηρεσία τονίζει ότι, βάσει των σχετικών διατάξεων των προηγούμενων νόμων, «υπονοείται βούληση του νομοθέτη να ισχύσει και για τη ΔΥΠ.Α η κοινοβουλευτική ακρόαση και παροχή γνώμης και θα ήταν, ενδεχομένως, σκόπιμο να διατυπωθεί στο κείμενο του νόμου αντίστοιχη ρύθμιση».

Ολόκληρη η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τον ΟΑΕΔ που θα μετατραπεί σε ΔΥΠΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published.